Varför RAS?

EKOFISK-EN HÅLLBAR OCH LOKAL ODLING

Ekofisk drivs av Boliden Bergsöe i Landskrona. Det är Nordens enda sekundära smältverk för bly och en av Europas största återvinnare av förbrukade blybatterier. Vänta nu-att smälta bly och odla fisk låter inte som en naturlig kombination tänker du. Men de två verksamheterna har mer gemensamt än man först kan tro.


Bergsöe har stora outnyttjade lokaler och mark, logistik och skiftgående personal dygnet runt. Men här finns mer - här finns även tillgång till  värme till bassängerna i form av spillvärme från blysmältverket. Varje år levererar Boliden Bergsöe 20 gigawattimmar spillvärme (motsvarar uppvärmningen av 3000 hus) till Landskrona energi, som dock bara behöver leveransen under vinterhalvåret. För att slippa kyla bort överskottsvärmen, så kan man i stället utnyttja spillvärmen till landbaserad fiskodling. En fiskodling matchar helt enkelt de kompetenser som redan finns. Vi kallar det "industriell symbios" - det som är spill i en värdekedja blir en resurs i en annan.


I odlingslokalen finns övertryck som hindrar partiklar och damm att komma in. Vi jobbar med hög biosäkerhet och analyserar kontinuerligt vår fisk och vårt vatten. Proverna visar att fisken är utan anmärkning och den är trygg att äta.


På här sättet kan ha en hållbar produktion av fisk nära konsumenten. Vi levererar dagsfärsk fisk som vi är stolta över och som producerats under schyssta förhållanden med minimal miljöpåverkan.

FISKODLING - GLOGALT PERSPEKTIV

Utfiskning, miljöförstöring och miljögifter har reducerat de naturliga fiskbestånden i våra hav. Vissa arter innehåller så pass höga halter av miljögifter att man bör man undvika all konsumtion. Speciellt höga halter av miljögifter finner vi i fet fisk eftersom miljögifter ofta är fettlösliga. För att möta den växande globala efterfrågan på fisk odlas idag nästan hälften av fisken vi konsumerar. Störst odlingar finns i Norge följt av Asien, Afrika och USA, vilket medför långa transporter och hög miljöbelastning. Dessa är ofta kassodlingar. I dessa fiskeodlingar används ofta inom EU förbjudna bekämpningsmedel, antibiotika och miljöfarliga ämnen. För att nå globalt satta miljömål är importerad och traditionellt odlad fisk inte hållbar.


En lösning för Sverige är att odla varmvattenfisk inomhus i bassänger med recirkulerande system, uppvärmning och stränga miljökrav, s.k. vattenbruk . Denna teknik är en strategi som rekommenderas av våra myndigheter med sikte på en framtida hållbar livsmedelsproduktion.

I landbaserade, recirkulerande odlingssystem filtreras vattnet och spillvatten tas tillvara. Näringsämnen som kväve och fosfor, som bidrar till övergödning, hindras att läcka ut direkt i hav eller sjöar, kan tas tillvara och användas till t ex. odlingsändamål. Fisken som odlas kommer inte heller i kontakt med vilda fiskbestånd och kan därför varken sprida eller utsättas för smitta.


Läs mer om svenskt vattenbruk


Fiskguiden – WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk och skaldjur

Copyright @ All Rights Reserved